Regulamin sklepu - Flowair

Regulamin Sklepu

 

I.        Postanowienia ogólne.

II.       Definicje stosowane na potrzeby niniejszego regulaminu.

III.      Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

IV.     Rejestracja.

V.      Ceny towarów lub produktów.

VI.     Składanie zamówień.

VII.    Formy płatności.

VIII.   Prawo do odstąpienia od umowy.

IX.     Reklamacja.

X.      Gwarancja i zwroty.

XI.     Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

XII.    Postanowienia końcowe.

 

I. Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy regulamin sprzedaży określa zasady dokonywania zakupów od sprzedawcy za pośrednictwem prowadzonego przez niego sklepu internetowego oferującego towary lub produkty firmy FLOWAIR, a dostępnego pod adresem: www.kurtyny.pl. 
2.    Sprzedaż detaliczna towarów lub produktów za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.kurtyny.pl prowadzona jest przez firmę FLOWAIR Sp. z o.o. (dawniej:FLOWAIR Spółka z ograniczoną odpwiedzialnością) z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, KRS: 0000998741 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, NIP 958 14 40 661, REGON: 192936066 dalej jako sprzedawca lub sprzedający lub FLOWAIR. 
3.    Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych towarów lub produktów.
4.    Niniejszy regulamin dotyczy i obowiązuje każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym. 
5.    W sklepie internetowym www.kurtyny.pl możliwy jest zakup towarów lub produktów w ilości detalicznej. Istnieje możliwość zamówienia towarów lub produktów w większej ilości niż podane stany magazynowe w sklepie internetowym, jednak w tym przypadku czas realizacji wydłuży się, o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową na podany w zamówieniu adres e-mail.
6.    Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7.    Aby kupić produkt lub towar w sklepie internetowym, nie ma konieczności zakładania konta czy innej formy rejestracji.
8.    Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. 


II. Definicje stosowane na potrzeby niniejszego regulaminu. 


1.    Regulamin sprzedaży, regulamin – niniejszy regulamin;
2.    sprzedający (FLOWAIR) - FLOWAIR Sp. z o.o. (dawniej: FLOWAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 135, kod pocztowy: 81-571, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000998741 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, NIP 958 14 40 661, REGON: 192936066;
3.    kupujący (konsument, klient) – nabywca będący konsumentem, czyli osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, handlową, zawodową, bądź rzemieślniczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych według porządku prawnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (konsument w rozumieniu art. 2 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 304, str. 64), dalej jako „Dyrektywa”, a także w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), będący także usługobiorcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
4.    przedsiębiorca – nabywca dokonujący zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej lub nabywca, który dokonuje zakupów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością;
5.    użytkownik – użytkownik witryny; 
6.    dostawca – firma kurierska za pomocą, której następuje dostawa produktu lub towaru; 
7.    produkt lub towar (stosowane zamiennie) - przedmiot sprzedaży, czyli wszystkie produkty lub towary, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy kupującym a sprzedającym; 
8.    umowa sprzedaży (umowa) – umowa sprzedaży produktów lub towarów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez sprzedawcę na rzecz kupującego produktów (towarów) za zapłatą ceny powiększonej o koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy regulamin. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy kupującym a sprzedawcą, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość, po akceptacji zamówienia przez sprzedawcę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Umowa, która wiąże się z obowiązkiem dokonania przez kupującego zapłaty na rzecz sprzedawcy całości ceny wskazanej przy zamawianym produkcie oraz z pokryciem przez kupującego kosztów przesyłki zamówionego produktu;
9.    sklep internetowy, witryna – serwis internetowy sprzedawcy dostępny pod adresem www.kurtyny.pl, za pośrednictwem, którego kupujący dokonuje zakupu produktów;
10.    klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego na etapie rejestracji w sklepie internetowym oraz przy składaniu zamówienia bez rejestracji, przy czym zaznaczenie zgody na treść niniejszego regulaminu sprzedaży i polityki prywatności, oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie przez sprzedawcę faktur drogą elektroniczną, zgodnie z treścią regulaminu i jest niezbędne do zawarcia umowy (z rejestracją i bez rejestracji), zaś zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną ma charakter fakultatywny i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy (z rejestracją lub bez rejestracji);
11.    dzień – dzień określany jako dzień roboczy, w wyłączeniem weekendów i świąt państwowych;
12.    formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta w witrynie;
13.    konto – usługa elektroniczna w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane kupującego oraz informacje o złożonych zamówieniach, chronione hasłem użytkownika i jego loginem; 
14.    zamówienie z obowiązkiem zapłaty – oświadczenie woli kupującego o bezpośrednim zamiarze zawarcia umowy sprzedaży, którego złożenie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez kupującego; 
15.    cena – wartość wszystkich zamówionych przez klienta towarów lub produktów, która podana jest brutto (z podatkiem VAT);
16.    koszt zamówienia – cena + koszt przesyłki towaru + koszt wybranego sposobu płatności (według stawek operatora płatności).


III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego. 


1.    Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu sklepu internetowego i składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, które obsługuje przeglądarkę internetową, spełniającą wymogi konieczne do poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego.
2.    Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie sklepu należą do firmy FLOWAIR, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za uprzednią zgodą firmy FLOWAIR wyrażoną na piśmie.
3.    W trakcie korzystania ze sklepu internetowego, zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian mających wpływy tak pośredni jak i bezpośredni na działanie sklepu oraz witryny. W szczególności każdy klient lub użytkownik witryny jest zobowiązany do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zakazane jest wykorzystywanie sklepu internetowego lub innych usług świadczonych przez firmę FLOWAIR do działalności w jakikolwiek sposób sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób mogący naruszać prawa lub dobra osobiste właściciela sklepu lub jakichkolwiek osób trzecich.
4.    W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5.    Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez klienta działalności, która naruszałaby lub mogłaby potencjalnie naruszać jakiekolwiek interesy firmy FLOWAIR.
6.    Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, wyrażenie akceptacji jego postanowień, zaznaczenie ewentualnych klauzul niezbędnych do złożenia zamówienia, a także wyrażenie akceptacji, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.


IV. Rejestracja. 


1.    Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
2.    W celu utworzenia konta w sklepie internetowym, klient obowiązany jest dokonać rejestracji. Korzystanie z konta jak i jego likwidacja są nieodpłatne.
3.    W celu rejestracji, klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w sklepie internetowym. Podczas rejestracji klient ustala indywidualne hasło dostępu, o którego podanie sklep prosi wyłącznie przy logowaniu klienta. 
4.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, klient ma możliwość i obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji konta, co jest równoznaczne z rozpoczęciem prowadzenia konta i uzyskania możliwości dostępu do konta i dokonywania na nim zmian, jak i jego usunięcia.

 

V. Ceny towarów lub produktów.

 

1.        Ceny towarów lub produktów prezentowanych w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług.

2.        W ceny towarów lub produktów podane w sklepie internetowym nie są wliczone koszty jego dostarczenia. Koszty dostarczenia są każdorazowo uwzględniane w całkowitym koszcie zamówienia, która to wartość ukazuje się w chwili zatwierdzenia i złożenia przez klienta zamówienia.

3.        Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach towaru lub produktu dostępne są na stronie internetowej sklepu internetowego.

4.        Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Twoim koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

5.        Ceny towarów lub produktów prezentowanych w sklepie internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

6.        Firma FLOWAIR zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów lub produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego, wycofywania dotychczasowego asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w sklepie internetowym, bądź wprowadzania zmian w owych promocjach.


VI. Składanie zamówień. 


1.    Klient może dokonać zakupu towaru lub produktu znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane 24/h przez 7 dni w tygodniu poprzez sklep internetowy www.kurtyny.pl. Firma FLOWAIR w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie lub zakłócenia powodujące utrudnienia w komunikacji, polegające w szczególności na braku przesyłu danych, jak i przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, działaniami partnerów strony, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
2.    Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta niniejszego regulaminu, co klient potwierdza zaznaczając odpowiednie klauzule przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez klienta niniejszego regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego.
3.    Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który produkt lub towar ma zostać wysłany przez sprzedającego oraz numer telefonu i adres e-mail.
4.    W trakcie składania zamówienia, kupujący ma także możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
5.    Klient, który utworzył konto w sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem konta po zalogowaniu się do sklepu internetowego.
6.    Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem dokonania płatności, której wykonanie potwierdzone zostanie przez operatora płatności.

6.    Firma FLOWAIR zastrzeba sobie prawo dłuższej realizacji zamówienia, w przypadku kiedy nie posiada na stanie zamówionych ilości, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany druga mailową. 

8.   Firma FLOWAIR za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną i zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia Kupującego, gdy obejmuje ono ilość towaru (k.p) w liczbie większej niż 5 sztuk. W przypadku wątpliwości co do detalicznego charakteru zamówienia FLOWAIR ma prawo odmówić realizacji zamówienia.
9.    Złożenie zamówienia stanowi zawarcie umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
10.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


VII. Formy płatności.

 

1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a.    przed odbiorem zamówionego towaru– płatność tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu internetowego,
b.    przed odbiorem zamówionego towaru– płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych przelewy24 przy czym zapłata w tej formie odbywa się z uwzględnieniem regulaminu tego serwisu.
2.    Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dowód zakupu tj. faktura na dane podane w zamówieniu. 
3.    Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularze. Na wyraźne życzenie kupującego drogą mailową i bez żadnych dodatkowych opłat sprzedawca wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.
VII. Realizacja oraz dostawa zamówienia. 
1.    Towar zamówiony za pośrednictwem sklepu internetowego będzie dostarczony na wskazany przez klienta adres. Produkty zamawiane w sklepie internetowym dostarczamy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej towar lub produkt jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje firma FLOWAIR. Dokładny koszt dostawy podany jest w koszyku klienta w podsumowaniu zamówienia. 
3.    Przed odebraniem przesyłki zawierającej zamówienie od firmy transportowej klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia zaleca się sporządzenie - w obecności osoby doręczającej zamówienie - protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku kupujący powinien skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie. 
4.    Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: od 1 do 20 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, zależnie od dostępności gotowego towaru lub produktu na magazynie.
5.    Późniejszy czas realizacji zamówienia, na życzenie klienta, może zostać indywidualnie uzgodniony z firmą FLOWAIR. W celu uzgodnienia konkretnego terminu konieczny jest kontakt z firmą FLOWAIR za pośrednictwem adresu e-mail: kurtyny@flowair.pl. Kontakt musi nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
6.    W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest o tym informowany. W takim przypadku klient ma prawo zdecydować, czy oczekuje na pełne zamówienie, czy ma też ono być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
7.    Dostawca odbywa się zgodnie z regulaminem przewozu wybranej firmy kurierskiej. 
8.    W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego produktu lub towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, firma FLOWAIR skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z klientem termin i koszt dostawy. Koszt ponownej dostawy ponosi klient.
9.    Klient otrzyma od firmy kurierskiej na adres email podany w zamówieniu informacje o nadaniu paczki wraz z numerem przesyłki i przewidywanym czasie dostarczenia.


VIII. Prawo do odstąpienia od umowy.


1.    Kupujący, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie.
2.    Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży składając firmie FLOWAIR oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie lub poprzez formularz znajdujący się na koncie lub na sklepie internetowym w zakładce „Formularz zwrotu”. 
3.    Klient będący konsumentem może zwrócić towar lub produkt sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy sprzedaży. 
4.    Zwracany produkt lub towar powinien być odpowiednio zapakowany (w oryginalne i niezniszczone opakowanie) oraz odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie noszący śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego obejrzenia.   
5.    Zwracający towar powinien wybrać taki sposób przesyłki, aby produkt lub towar dotarł do sprzedawcy nieuszkodzony. Odesłanie i wszelkie koszty związane ze zwrotem pokrywa zwracający.
6.    Firma FLOWAIR ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu kwotę równą uiszczonej cenie towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przez firmę FLOWAIR przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył klient kupując towar lub produkt. 
7.    Firma FLOWAIR może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Produkt lub towar wykonywany na specjalne życzenie klienta nie podlega zwrotowi.


IX. Reklamacja. 


1.    Firma FLOWAIR ponosi wobec klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
2.    Jeżeli produkt lub towar ma wady, klient może żądać wymiany na towar lub produkt wolny od wad albo usunięcia wad. 
3.    Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia. 
4.    W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, produkt lub towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), firma FLOWAIR zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary lub produkty.
5.    Reklamacje należy zgłosić sprzedającemu za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce „Gwarancja i zwroty”. Reklamowany towar należy odpowiednio opatrzeć informacją: „Reklamacja” wraz z podanym przez sprzedawcę numerem reklamacji i przesłać na adres sprzedawcy lub dostarczyć osobiście. 
6.    W opisie reklamacji zaleca się podanie przez kupującego:
a.    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
b.    żądania sposobu doprowadzenia produktu lub towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży. 
c.    datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia,
d.    danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.
7.    Klient, który korzysta z prawa do reklamacji jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres firmy FLOWAIR. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwykłe koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego firmie FLOWAIR zwraca niezwłocznie po uznaniu reklamacji. Do odsyłanego produktu lub towaru należy dołączyć numer reklamacji, który zostanie przydzielony po wypełnieniu formularza reklamacyjnego w sklepie internetowym. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży w transporcie.
8.    Sprzedawca zwraca kupującemu koszty przesyłki, jeżeli kupujący odstępuje od umowy sprzedaży albo żąda wymiany wadliwego produktu lub towaru na wolny od wad, nie większe jednak niż najniższy koszt przesyłki dla dostawy tego rodzaju towarów.
9.    W razie niezgodności towaru z umową kupujący powinien zgłosić sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurtyny@flowair.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
10.    Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń widocznych bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki należy zgłosić niezwłocznie po jej otrzymaniu. 
11.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedawca zwraca się do kupującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


X. Gwarancja i zwroty.


1.    Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany produktu lub towaru lub jego elementu na nowy produkt (towar), wolny od wad, tylko wtedy, gdy w okresie gwarancji sprzedający stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.
2.    Dowód zakupu stanowi dla klienta podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.
3.    W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie klient.
4.    Gwarancja przysługuje przez okres 24 kolejnych miesięcy od daty zakupu.
5.    Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    W celu wykonania naprawy gwarancyjnej klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru lub produktu. 
7.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia.
8.    W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwałego i jej ustalenie wymaga dłuższej diagnozy sprzedawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpatrzenia gwarancji określonego w punkcie

7.   O konieczności przedłużenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia gwarancji sprzedawca zawiadomi przed upływem 14-tego dnia, liczonego od dnia dostarczenia reklamowanego towaru lub produktu.
9.    W przypadku stwierdzenia, że wada lub wady wynikły z powodu użytkowania produktu lub towaru niezgodnie z wytycznymi lub w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z przekazanymi przez sprzedającego instrukcjami ewentualne koszty powstałe wskutek takiego działania  pokrywa zgłaszający. 


XI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.


1.    Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest podanie przez klienta danych osobowych takich jak: 
a.    nazwisko i imię,
b.    adres zameldowania na pobyt stały,
c.    adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
d.    adres poczty elektronicznej,
e.    numer telefonu,
f.    ewentualnie dane firmy, konieczne do wystawienia faktury, 
przy czym podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i realizacji zakupów w ramach witryny.
2.    Administratorem danych osobowych jest FLOWAIR Sp. z o.o. (dawniej: FLOWAIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców, KRS: 0000998741 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, NIP 9581440661, REGON: 192936066. 
3.    Kontakt z administratorem możliwy jest: 
a.    pisemnie pod adresem: FLOWAIR Sp. z o.o. (dawniej: FLOWAIR Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia (dalej „Administrator”), NIP: 9581440661, REGON: 192936066; 
b.    telefonicznie pod numerem telefonu: 48 58 627 57 20; 
c.    mailowo pod adresem: info@flowair.pl; 
4.    Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
a.    w celu wykonywania zawartych umów sprzedaży towarów lub produktów ze sklepu, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku art. 6 pkt.1b RODO;
b.    w celu prowadzenia konta na stronie sklepu, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1b RODO; 
c.    w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1b i c RODO;
d.    jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail informację marketingową dotyczącą towarów lub produktów oferowanych przez administratora, w tym ofert promocyjnych, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1a RODO; 
e.    w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb administratora, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO; 
f.    w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO; 
g.    analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach witryny oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1f RODO;
h.    udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1a i f RODO; 
i.    przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1b RODO;
j.    w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na administratorze, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1c RODO);
k.    w celu przekazywania treści o charakterze marketingowym na numer telefonu i/lub adres e-mail klienta, a podstawą przetwarzania danych będzie w tym przypadku art. 6 pkt.1a RODO.
5.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez klienta odpowiedniego pola (check -boxa) podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
6.    Dane osobowe klientów przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. 
7.    W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia.
8.    Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody. 
9.    Wyrażona zgoda przez klienta może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
10.    Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji i rozliczeniu zamówienia, w szczególności w celu dostarczenia klientowi zamówionych towarów, tj. firmie kurierskiej, której firma FLOWAIR powierza wykonanie dostawy, a także usługodawcy hostingowemu. W powyższych przypadkach przekazywany jest minimalny zakres danych osobowych. 
11.    W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
12.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu klient może zalogować się na swoje konto na stronie internetowej sklepu internetowego i dokonać pożądanych zmian. Klientowi przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
13.    Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z firmą FLOWAIR poprzez użycie poczty elektronicznej pod adresem email: kurtyny@flowair.pl
14.    Dane Klientów nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu służącemu automatycznemu podejmowaniu decyzji.
15.    Ponadto, podane przez klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
16.    Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17.    Firma FLOWAIR w witrynie wykorzystuje dane technologiczne zbierane przez urządzenia i przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności. 


XII. Postanowienia końcowe. 


1.    Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego zawierane są w języku polskim. Inne wersje językowe regulaminu stanowią jedynie tłumaczenie tekstu polskiego, a w przypadku rozbieżności w rozumieniu zapisów poszczególnych wersji językowych rozstrzygające znaczenie dla wykładni pojęć występujących w umowie ma polski tekst umowy.
2.    Firma FLOWAIR honoruje wszelkie prawa klientów przewidziane w przepisach obowiązującego na terenie Polski prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
3.    Firma FLOWAIR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych z zastrzeżeniem ust. 4.
4.    W przypadku dokonania zmiany niniejszego regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez klienta, a nowy regulamin będzie miał zastosowanie jedynie do umów zawartych po jego wprowadzeniu.
5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
6.    Firma FLOWAIR informuje, że w przypadku korzystania ze środków komunikowania się na odległość a także w przypadku korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną występują zagrożenia związane w szczególności z możliwością naruszenia tajemnicy komunikowania się. Firma FLOWAIR podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i rekomenduje podejmowanie takich działań swoim Klientom.
7.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2023 r. i obowiązuje do zamówień i umów zawartych od tego dnia.